Privatumo politika

Kas mes esame

Siūlomas tekstas: Mūsų tinklalapio adresas yra: http://ramenbrothers.lt

Komentarai

Šioje privatumo politikoje (toliau – „Privatumo politika“) nurodytos taisyklės nustato, kaip tvarkomi ir kam naudojami Jūsų asmens duomenys šioje interneto svetainėje (toliau „Svetainė).

Prisijungdamas, sukurdamas paskyrą arba bet kaip naudodamasis Svetaine ar jos paslaugomis, taip pat registracijos Svetainėje metu pažymėdami langelį „Susipažinau ir įsipareigoju laikytis Privatumo politikos“ ir/ar naudodamiesi Svetainės teikiamomis Paslaugomis jūs (toliau Privatumo politikoje, priklausomai nuo konteksto, įvardijama kaip „Jūs“, „Jūsų“, „Jums“, „Jus“ ar pan.), patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika ir įsipareigojate jos laikytis visą naudojimosi Paslaugomis (Svetainėje) laikotarpį, o, kiek taikoma, ir po naudojimosi Paslaugomis pabaigos (nutraukus sutartį dėl Paslaugų teikimo, pan.). Tuo atveju, jei nesutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis, prašome atsijungti nuo Svetainės ir ja nesinaudoti.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Įmonė, nurodyta Svetainėje, priklausomai nuo konteksto, įvardijama kaip „Mes“, „Mūsų“, „Mums“, „Mus“ ar pan. sukūrė ir administruoja šią Svetainę, skirtą vartotojams teikti Ramenbrothers, MB paslaugas papildančias elektronines paslaugas bei atlikti su tuo susijusias operacijas (pvz. susikurti paskyrą, sudaryti elektroninius sandorius, atsiskaityti, atidaryti paslaugoms apmokėti skirtą sąskaitą, papildyti sąskaitą, peržiūrėti operacijas be gauti kitas su vartotojo aptarnavimu ir neelektroninių paslaugų teikimu vartotojui susijusias elektronines paslaugas („Paslaugos“).

Teikdami Paslaugas Svetainėje, renkame ir tvarkome Svetainės naudotojo ir su Svetainės naudojimu susijusius asmens duomenims. Tai darome laikydamiesi galiojančių teisės aktų ir šios Privatumo politikos. Suprantame, kad naudojant Svetainę privatumo ir asmens duomenų apsauga yra svarbūs klausimai, todėl Privatumo politikoje detaliai nurodome, kokius asmens duomenis ir kaip tvarkome, kokias teises turite bei kokios pareigos taikomos tvarkomų asmens duomenų atžvilgiu.

Paslaugomis (Svetainėje) galite naudotis tik susipažinę su Privatumo politika ir įsipareigoję jos laikytis.

Privatumo politika taikoma visų Jūsų asmens duomenų tvarkymui Mums teikiant Paslaugas Svetainėje.

Aktualią Privatumo politikos redakciją visada rasite Svetainės nustatymų skiltyje.

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų, tvarkomų teikiant Paslaugas Svetainėje, valdytojas yra Ramenbrothers, MB, valdanti konkrečią interneto Svetainę ir nurodyta Svetainės skiltyje „Kontaktai“.

Norėdami sužinoti konkrečią įmonę taip pat galite kreiptis į Ramenbrothers, MB, juridinio asmens kodas 306402172, esanti Taikos pr. 114-156, LT-51158 Kaunas, Lietuva, Lietuvos Respublika.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • Kliento tapatybės nustatymas, kliento pažinimas ir sutarties sudarymas. Teisės aktai Mus įpareigoja identifikuoti Jus prieš pradedant teikti Paslaugas. Jūsų tapatybei patikrinti tvarkome Jūsų asmens dokumentų kopijas (Jūsų pasą ar asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi ir pan.), arba reikalaujame Jus pasinaudoti trečiųjų šalių mokėjimo ar identifikacinėmis paslaugomis, arba galime gauti Jūsų tapatybės duomenis iš mobiliojo ryšio operatoriaus (išdavusio Jūsų naudojamą SIM kortelę), arba galime palyginti duomenis iš visų šių šaltinių, o taip pat pasinaudoti trečiųjų asmenų teikiančių identifikavimo paslaugas paslaugomis. Dokumentų kopijos gali būti išsaugomos vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.
 • Paslaugų teikimas (sutarties vykdymas). Jūsų asmens duomenis naudojame, kad galėtume Jums teikti Paslaugas, pvz., Jums sudaryti sandorius, Jums turėti galimybę įsigyti turtą, kuris siūlomas parduoti Svetainėje, apmokėti už įsigytą turtą, matyti savo veiksmų ir sandorių istoriją, tvarkyti Jūsų Svetainės paskyrą ir pan. Jūsų asmens duomenis taip pat galime naudoti, kad susisiektume su Jumis dėl Jums teikiamų Paslaugų (informuotume apie Paslaugų pokyčius, sutrikimus, atsakytume į Jūsų paklausimus ar spręstume Jūsų pareikštus Mums skundus).
 • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija (teisės aktų numatytų pareigų vykdymas). Jūsų asmens duomenys tvarkomi, pvz., vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir kitas pareigas Mums nustatančių teisės aktų reikalavimus.
 • Mūsų teisių bei teisėtų interesų užtikrinimas bei apsauga. Jūsų asmens duomenis tvarkome įgyvendindami ir gindami savo teises pagal sutartį, sudarytą su Jumis dėl Paslaugų teikimo.
 • Paslaugų kūrimas, vystymas bei kokybės gerinimas. Minimalia verslo poreikiams būtina apimtimi ir, kai įmanoma, nuasmeninus, Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi, pvz., nuasmeninami ir naudojami Svetainės naudojimo įpročių ir tendencijų analizei, siekiant pažinti klientą, jo lūkesčius, vystyti Paslaugas ir Svetainę. Jūsų asmens duomenis galime naudoti Svetainės klaidoms ištaisyti ir veikimui gerinti.
 • Paslaugų siūlymas (tiesioginė rinkodara). Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant pateikti Jums aktualią informaciją apie Mūsų prekes ar paslaugas (įskaitant teikiamas kartu su Mūsų partneriais, pvz., finansinių paslaugų teikėjais), taip pat teirautis Jūsų nuomonės dėl jų.
 • Klientų aptarnavimas elektroninio ryšio priemonėmis, įrodymų surinkimas Mūsų teisių ir teisėtų interesų gynimo tikslais. Susisiekus su Mumis telefonu, pokalbiai gali būti įrašomi nurodytu tikslu, apie tai atskirai informuojant.

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais aukščiau nenurodytais tikslais, kiek to reikalauja teisės aktai, ir, kai reikia, Jus tinkamai informavę ar turėdami kitą teisėtą tvarkymo pagrindą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisėtą tvarkymo pagrindą:

 • Siekdami su Jumis sudaryti ir/ar vykdyti sudarytą sutartį dėl Paslaugų teikimo (pvz., tvarkant Jūsų asmens duomenis, būtinus Paslaugoms užsakyti bei suteikti ir pan.).
 • Gavę Jūsų sutikimą (pvz., pasiūlymų siuntimui, prieigai prie kontaktinių, Jūsų buvimo vietos duomenų naudojimo).
 • Įgyvendindami Mūsų teisėtus interesus (pvz., surinkti tinkamo Paslaugų teikimo Jums įrodymus, užtikrinti mūsų turto saugumą, nusikaltimų prevenciją ir viešąja tvarką, vykdyti ir plėtoti veiklą, ginti Mūsų teises, valdyti įsiskolinimą, užtikrinti saugią Svetainės naudojimo patirtį bei saugumą ir kt.); arba
 • Vykdydami Mums taikomą teisės akto reikalavimą (pvz., Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka atlikdami efektyvų įtartinų sandorių ir piniginių operacijų monitoringą ir tyrimą).

Esant poreikiui Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais teisės aktuose numatytais pagrindais apie tai, kai būtina pagal teisės aktus, Jus tinkamai informavę.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Mes ar Mūsų pasitelkti paslaugų teikėjai tvarkome su Jūsų naudojimusi Paslaugomis (ypač su sandorių sudarymu) susijusius Jūsų ir kitų asmenų asmens duomenis bei galime automatiškai rinkti techninius Svetainės generuojamus duomenis Jums naudojantis Paslaugomis ar Svetainės funkcionalumu (pvz., techninių Svetainės operacijų įrašai užfiksuojami sistemos žurnale). Įprastai sistemos žurnale užfiksuotuose techniniuose įrašuose užfiksuotų Svetainės duomenų nesiejame su Jumis, kaip Svetainės naudotoju, tačiau tam tikrais atvejais (užtikrinti tinkamai sąveikai tarp Svetainės ir mūsų sistemų bei užtikrinant sistemos saugumą taip pat sprendžiant technines problemas bei, pvz., fiksuojant sandorių ir kitų veiksmų laiką; fiksuojant Jūsų naudojantis Svetaine duotus sutikimus; vykdant nuolatinį kliento operacijų stebėjimą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais, pirmą kartą įjungus Svetainę užfiksuojant Jūsų identifikacinius duomenis) Jus bus galima identifikuoti ar išskirti pagal techninius įrašus užfiksuotus sistemos žurnale. Sistemos žurnale užfiksuotuose techniniuose Svetainės operacijų įrašuose fiksuojame Jūsų naudojantis Svetaine atliekamus veiksmus, kuriems atlikti Svetainėje reikia informacijos, nesaugomos pačioje Svetainėje (pvz., veiksmo, kad suvestas slaptažodis, kad slaptažodis (ne)tinkamas, atlikimo faktas, kliento, atliekančio veiksmus Svetainėje, tapatybės nustatymo lygis, kliento pateikti duomenys, atliktų Svetainėje operacijų sąrašas). Tokiais atvejais Svetainės techniniai duomenys bus teisės aktų nustatyta tvarka traktuojami Jūsų asmens duomenimis ir tvarkomi asmens duomenims tvarkyti nustatyta tvarka.

Kliento tapatybės nustatymui, kliento pažinimui ir sutarties sudarymui galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Kliento tapatybės nustatymas, kliento pažinimas ir sutarties sudarymas (Mums prašant, šiuos asmens duomenis turėsite pateikti, nes to reikalauja teisės aktai arba tokie duomenys būtini norint su Jumis sudaryti ar vykdyti sutartį dėl Paslaugų teikimo; jų nepateikus, negalėsite naudotis Svetaine):
 • asmens kodas;
 • vardas;
 • pavardė;
 • tel. numeris;
 • gimimo data (jeigu esate užsienietis) (jeigu yra – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka);
 • Jūsų tapatybei nustatyti pateikto asmens tapatybės dokumento duomenys (kopija);
 • Jūsų parašas (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės dokumente jis neprivalomas);
 • Jūsų pilietybė (jeigu Jūs be pilietybės – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
 • mobiliojo (kvalifikuoto elektroninio) parašo duomenys;
 • gyv. vietos adresas;
 • Jūsų individualios veiklos ar verslo sritis;
 • sandorių duomenys (objektai, sumos, laikas ir kiti duomenys);
 • darbovietė;
 • pareigos;
 • veiklos pobūdis;
 • pajamų šaltinis;
 • Jūsų atvaizdas ir Jūsų tapatybę patvirtinančio dokumento arba jį atitinkančio dokumento atvaizdas, Jūsų veido atvaizdo atitiktį Jūsų pateiktam asmens tapatybės dokumentui leidžiantys patvirtinti duomenys (kai naudojama tapatybei patvirtinti);
 • biometriniai duomenys (techninėmis priemonėmis apdorotas Jūsų veido atvaizdas ir Jūsų asmens tapatybės dokumente esantis veido atvaizdas (kai naudojama tapatybei patvirtinti));
 • el. pašto adresas;
 • interneto protokolo (IP) adresas;
 • informacija apie telekomunikacijų galinį įrenginį;
 • kiti duomenys, gauti kliento tapatybės nustatymo ir/ar sandorio sudarymo metu.

Paslaugų teikimui galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • asmens kodas;
 • vardas;
 • pavardė;
 • IBAN sąskaitos numeris;
 • telefono numeris;
 • gimimo data (jeigu esate užsienietis) (jeigu yra – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka);
 • Jūsų tapatybei nustatyti pateikto asmens tapatybės dokumento duomenys (kopija);
 • Jūsų parašas (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės dokumente jis neprivalomas);
 • Jūsų pilietybė (jeigu Jūs be pilietybės – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
 • el. pašto adresas;
 • gyv. vietos adresas;
 • svetainės naudotojo ID;
 • Jūsų lokacijos duomenys (jei aktualu);
 • sandorių ir Jūsų veiksmų duomenys (objektai, sumos, laikas ir kiti duomenys);
 • sistemos žurnale užfiksuota ir techniniuose įrašuose išsaugota Jūsų veikla Svetainėje (techniniai įrašai), naudojama nesklandumų šalinimui bei sistemos saugumo užtikrinimui;
 • atsiskaitymui už Paslaugas pervestų lėšų likutis (suma);
 • finansinių operacijų duomenys (papildytos/įneštos/pervestos lėšos į paskyrą (suma), mokėjimo operacijų numeris, tipas (gauta, išsiųsta), statusas, data ir laikas, sumos, periodiškumas, mokėjimo paskirtis, operacijos mokesčio dydis, mokėjimui panaudotos iš atidėto mokėjimo sąskaitos sumos dydis);
 • su automatiniu papildymu susiję duomenys (ar ši paslauga įjungta, jai nustatyti parametrai ir pan.);
 • nustatyti limitai operacijoms;
 • banko kortelės duomenys (vardas, pavardė, numeris (jo dalis), galiojimo metai ir mėnesis, CVV kodas) jei kortelė susieta su Jūsų paskyra;
 • Jūsų apsilankymų Svetainėje ir naudojimosi ja duomenys;
 • svetainės saugos kodas;
 • interneto protokolo (IP) adresas;
 • sudarytų sutarčių dėl Paslaugų teikimo, duotų sutikimų, gautų pranešimų, Privatumo politikos ir kitų susijusių dokumentų versijos, kurių įsipareigojote laikytis;
 • Jūsų pateiktų Mums prašymų ir pranešimų duomenys;
 • akcijų organizavimui būtini Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, duomenys, ar atliktos konkrečios akcijos taisyklėse nurodytos užduotys ir pan.). Akcijai organizuoti Mes Jūsų atžvilgiu priimame automatizuotus sprendimus, kurie nustatomi konkrečiose akcijos taisyklėse.

Teisės aktų (pvz. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įst., Mokėjimų įst., Mokesčių administravimo įst. ir kitų) numatytų pareigų vykdymui galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis:

 • Jūsų tapatybės duomenys;
 • Jūsų sandorių ir operacijų duomenys;
 • kiti teisės aktų reikalaujami duomenys.

Mūsų teisių bei interesų užtikrinimui ir apsaugai galime tvarkyti Jūsų pateiktus ir Mūsų sugeneruotus duomenis apie Jus (pvz., Jūsų sandorių ir prievolių Mums turinys, komunikacijos su Jumis duomenys,), taip pat kiti Mūsų interesų užtikrinimui reikalingi duomenys.

Paslaugų kūrimui, vystymui bei kokybės gerinimui galime tvarkyti Jūsų pateiktus (pvz., pranešimas apie klaidą) ir Mūsų sugeneruotus duomenys (pvz., naudojama Paslaugų apimtis), taip pat bet kokią kitą Jūsų pateiktą informaciją, įskaitant asmens duomenis, kai informuosite Mus apie Svetainės trikdžius ir klaidas.

Paslaugų siūlymui (tiesioginė rinkodara) galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pasirinktas pranešimų gavimo būdas (trumpąją SMS žinute, el. paštu, Svetainėje).

Klientų aptarnavimui elektroninio ryšio priemonėmis (pvz. aptarnavimas ir konsultavimas Paslaugų, Svetainės naudojimo ir veiklos sutrikimų šalinimo klausimais), įrodymų surinkimui Mūsų teisių ir teisėtų interesų gynimo tikslu galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, asmens kodas (arba paskutiniai 4 asmens kodo skaičiai), atsakymus į klausimus, sudaryti sandoriai ir atliktos bet kokio tipo operacijos, darbovietė, pareigos, veiklos pobūdis, pajamų šaltinis, el. pašto adresas, informacija, susijusi su klausimu dėl kurio kreipiamasi ar reikia ginti Mūsų interesus. Šiuo tikslu taip pat tvarkysime elektroninių ryšių komunikacijų įrašus, jų datas, laiką ir trukmę.

Organizuojant žaidimus arba akcijas Mes, kaip duomenų valdytojas, nuo konkretaus žaidimo arba akcijos pobūdžio ir taisyklių priklausančia apimtimi galime tvarkyti šiuos Jūsų ir/ar kitų asmenų asmens duomenis: sandorio ar operacijos numeris, vardas, pavardė, suma, laikas, data, kai dėl Jūsų laimėjimo arba naudos gavimo yra būtina sumokėti mokesčius, mokesčių deklaravimui ir sumokėjimui būtina informacija.

Kai kuriuos iš pirmiau nurodytų duomenų sugeneruojame patys. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, kuriuos Mums pateikėte bet kuriuo Privatumo politikoje nurodytu asmens duomenų tvarkymo tikslu, Jūs nedelsiant Mus informuosite apie pasikeitusius Jūsų asmens duomenis, kad Mūsų tvarkomi Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jūsų asmens kodą tvarkysime galiojančių teisės aktų leidžiamu teisiniu, įprastai sutarties dėl Paslaugų Jums vykdymo, pagrindu.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Turėdami teisinį pagrindą, Jūsų asmens duomenis gauname:

 • tiesiogiai iš Jūsų (kai duomenis pateikiate Mums prašant ar savanoriškai naudodamiesi Paslaugomis, nustatant Jūsų tapatybę, informuodami apie Svetainės klaidas);
 • sugeneruodami patys (pvz., Jus identifikuojantys techniniai Svetainės veikimo duomenys; Jūsų tapatybės nustatymo duomenys, sukurti tiesioginio vaizdo perdavimo metu užfiksuojant veido atvaizdą ir parodyto tapatybę patvirtinančio dokumento veido atvaizdo atitiktį);
 • iš Jūsų pasirinkto finansinių paslaugų teikėjo (pvz., komercinio banko);
 • iš kitų Mums informacinių technologijų, tapatybės patikrinimo/nustatymo ir/ar kitas paslaugas teikiančių Europos Sąjungoje įsteigtų asmenų;
 • iš viešų šaltinių (pvz., iš VĮ „Registrų centras“ tvarkomo Lietuvos Respublikos gyventojų registro);
 • iš jungtines skolininkų rinkmenas tvarkančių asmenų (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“);
 • rinkdami viešą neigiamą informaciją (pvz., teisės aktų pažeidimų informaciją) apie Jus internete pagal tikslinę paiešką;
 • iš organizacijų, tvarkančių viešus registrus ir tarptautines duomenų bazes (pvz., tvarkančių asmens dokumento galiojimo, tarptautinių finansinių sankcijų sąrašus);
 • iš paslaugas teikiančių paslaugų teikėjų ir trečiųjų asmenų (pvz., interneto paslaugų teikėjų, tapatybės nustatymo paslaugų tiekėjų);
 • su Jūsų žinia ir iš kitų asmenų.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJŲ KATEGORIJOS

Mūsų vardu ir pavedimu Jūsų asmens duomenis tvarko tik apmokyti, asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą užtikrinantys Mūsų darbuotojai arba patikimi, tinkamai instruktuoti ir kontroliuojami informacinių technologijų ir kitų Paslaugoms teikti būtinų paslaugų (Jūsų vykdomų mokėjimo operacijų ir Jūsų atsiskaitymų su prekybininkais duomenų bazių valdymo) teikėjai (Jūsų duomenų tvarkytojai), be to, tik tinkamam Paslaugų teikimui būtina apimtimi.

Galime pasitelkti paslaugų teikėjus tiek Lietuvoje, tiek kitoje Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybėje, tiek ir bet kurioje kitoje pasaulio valstybėje („trečiojoje valstybėje“). Tokiu atveju, jei Mūsų pasitelktas paslaugų teikėjas yra įsteigtas trečiojoje valstybėje, neužtikrinančioje adekvataus Jūsų asmens duomenų saugumo, Mes taikysime reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones (pvz., į sutartis su šiais paslaugų teikėjais įtrauksime asmens duomenų apsaugos sąlygas ir/ar naudosime kitas duomenų perdavimo teisėtumą ir saugumą užtikrinančias priemones), kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo tokiose valstybėse.

Visais atvejais, teikdami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims, taikome technines ir organizacines saugumo priemones, kurios užtikrina, kad Jūsų asmens duomenų gavėjai duomenis tvarkytų tik Privatumo politikoje nurodytiems tikslams ir laikydamiesi taikytinų teisės aktų reikalavimų duomenų teikimui. Neteikiame Jūsų asmens duomenų už MODON MOTORS įmonių grupės ribų kitiems savarankiškiems duomenų valdytojams (gavėjams), išskyrus, kai tai būtina Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti, pvz.:

 • kiek reikia Jūsų tapatybės patikrinimui, kai prisijungiate prie Svetainės, galime perduoti Jūsų asmens duomenis Mūsų pasitelktai, identifikavimo paslaugas teikiančiai įmonei;
 • kiek reikia Paslaugoms teikti (pvz., sudaryti ir vykdyti sandorius Svetainėje, atlikti paskyros operacijoms), Jūsų asmens duomenis teiksime Jūsų užsakytų paslaugų teikėjams, įsteigtiems bet kurioje pasaulio valstybėje, kuriuos Jūs nurodysite ar kurie dalyvaus vykdant Jūsų sudarytą sandorį ir užsakytas Paslaugas (pvz., mokėjimo įstaigoms, transporto paslaugų tiekėjams);
 • kiek reikia užtikrinti Jūsų aptarnavimą telefonu bei surinkti įrodymus Mūsų teisių ir teisėtų interesų gynimo tikslais, prieigą prie tam tikrų Jūsų asmens duomenų suteiksime Mums apsaugos ir teisines paslaugas teikiantiems asmenims;
 • kiek reikia Paslaugų vystymui bei kokybės gerinimui Svetainės klaidoms, veikimo trikdžiams ir netinkamam veikimui užfiksuoti, išanalizuoti ir pašalinti Jūsų asmens duomenis teiksime Svetainės techninį aptarnavimą atliekantiems subjektams;
 • turėdami teisinį pagrindą, Jūsų asmens duomenis galime pateikti jungtinės skolininkų rinkmenos administratoriui (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“).

Jūsų asmens duomenis galime teikti už MODON MOTORS įmonių grupės ribų kitiems savarankiškiems duomenų valdytojams (gavėjams) ir teisės aktų reikalaujamais atvejais.

Apie Jūsų asmens duomenų teikimą Jus informuosime, jei tai būtina pagal teisės aktus ir jei toks informavimas neprieštaraus teisės aktams ar nepakenks teisės aktų saugomų interesų gynimui.

Tretiesiems asmenims, įsteigtiems Europos Sąjungoje ar už jos ribų, Mūsų pagrįstiems ir teisėtiems interesams įgyvendinti (pvz., investuotojams ir potencialiems investuotojams verslo (dalies) perleidimo atveju; užtikrinant tinkamas su teikiamų asmens duomenų apsauga susijusias apsaugos priemones, Europos Sąjungos ar trečiosios valstybės finansų įstaigoms šioms atliekant įtartinų Jūsų ar Jums atliktų finansinių operacijų ar sandorių tyrimą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais) šiems asmenims užtikrinant Jūsų asmens duomenų konfidencialumą, apsaugą ir kitas Jūsų asmens duomenų tinkamam teikimui sąlygas.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS

Jūsų asmens duomenis tvarkysime minimalų pagal teisės aktus ar Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti būtiną laikotarpį, o po to, jei neturėsime teisėto pagrindo tolesniam tokių asmens duomenų tvarkymui, saugiai ir neatkuriamai sunaikinsime. Konkretų asmens duomenų saugojimo laikotarpį parenkame atsižvelgdami į asmens duomenų pobūdį ir tvarkymo tikslus.

Įprastai Jūsų asmens duomenis tvarkysime visą Jūsų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį ir 10 metų po naudojimosi Paslaugomis pabaigos (pvz., sutarties dėl Paslaugų teikimo nutraukimo) saugosime aktyviai netvarkydami.

Susirašinėjimo su Jumis Paslaugų teikimo ar Svetainės naudojimo klausimais duomenis saugosime visą naudojimosi Svetainėje laikotarpį ir 5 metus po naudojimosi Paslaugomis pabaigos (pvz., sutarties dėl Paslaugų teikimo nutraukimo).

Nurodyti saugojimo terminai gali būti pratęsti ne ilgiau kaip 2 metams gavus atitinkamą kompetentingų valstybės institucijų nurodymą ar kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

Mūsų teisių ir interesų apsaugos tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome įgyvendindami ir gindami savo teises pagal sutartis su Jumis, ir tvarkysime tokį laikotarpį, koks yra būtinas siekiant pasinaudoti Mūsų teisėmis ar apginti pažeistas teises ar interesus, arba tokį laikotarpį, koks yra būtinas laikantis teisės aktuose nustatytų procesinių terminų.

Jūsų asmens duomenis Paslaugų kūrimo, vystymo bei kokybės gerinimo tikslu saugosime 1 metus nuo atitinkamų duomenų pateikimo.

Kai Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu (pvz. tiesioginė rinkodara), Jūsų asmens duomenis tvarkysime atitinkamame sutikime (atitinkamame Privatumo politikos skyriuje) numatytą laikotarpį. Jei kitaip nenurodyta teisės aktuose, Jūsų asmens duomenų tvarkymo dokumentus (sutikimų, su kuriais sutikote, pranešimų apie duomenų tvarkymą, su kuriais susipažinote, įrodymus) tvarkysime visą Jūsų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį, o 3 metus po naudojimosi Paslaugomis pabaigos (pvz., sutarties dėl Paslaugų teikimo nutraukimo) saugosime aktyviai netvarkydami.

Jūsų atlikti veiksmai Svetainėje yra užfiksuojami sistemos žurnale esančiuose techniniuose įrašuose Svetainės parsisiuntimo ir įdiegimo mobiliajame įrenginyje momentu ar kitu momentu, kai Svetainėje atliekami atitinkami fiksuojami veiksmai. Šie įrašai apie Jūsų atliktus veiksmus Svetainėje tvarkomi ir saugomi, kadangi jie būtini siekiant išsaugoti teisines pasekmes sukeliančių veiksmų (tokius, kaip Jūsų atliktų operacijų patvirtinimai, sutarties sudarymą patvirtinantys įrašai ir pan.) įrodymus. Įrašų, kurie įrodo teisines pasekmes sukeliančius veiksmus, saugojimo terminui nustatyti taikoma tokia pati tvarka kaip ir asmens duomenims (jūsų veiksmams), kuriems įrodyti jie yra saugomi.

Jūsų asmens duomenis, neturėdami teisinio pagrindo tolesniam tvarkymui saugiai sunaikinsime.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Paslaugų siūlymus (pranešimus) teiksime Jums sutikus (pažymėjus atitinkamą laukelį) Svetainės naudojimo metu ar bet kada vėliau Svetainės nustatymuose, o teisės aktų leidžiamais atvejais – ir turėdami teisėtą interesą Jums pranešti apie panašias į Jūsų naudojamas Mūsų Paslaugas.

Svetainės naudojimo metu ar bet kada vėliau Svetainės nustatymuose pažymėję langelį dėl tiesioginės rinkodaros (pasiūlymų) gavimo, Jūs pasirenkate gauti Mūsų pasiūlymus ir sutinkate, kad Mes, kaip duomenų valdytojas, galėtume su Jumis susisiekti el. paštu, trumpąja sms žinute ir tiesioginiu pranešimu svetainėje, siekdami pasiūlyti Mūsų teikiamas paslaugas ar teirautis Jūsų nuomonės apie jas (tiesioginės rinkodaros tikslu) bei tvarkyti iš Jūsų gautus Jūsų asmens duomenis (telefono numeris, vardas, pavardė, el. pašto adresas, pranešimų gavimo būdas (trumpąją sms žinute, el. paštu, svetainėje)) šio sutikimo pagrindu ir sąlygomis.

Duotą sutikimą pranešimams gauti galite bet kada atšaukti nepatirdami neigiamų pasekmių. Tai padaryti galite svetainės nustatymų pasirinktyse, panaikindami pasirinktį (pvz., nuimdami varnelę) gauti pasiūlymus. Turite teisę nesutikti gauti pranešimų.

Jums nesutikus gauti pasiūlymų, neturėsime galimybės Jums pateikti aktualios informacijos.

Gavę prašymą atšaukti duotą sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, nedelsiant nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymą sutikimo pagrindu, tačiau sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo (iki atšaukiant sutikimą pateiktų pranešimų) teisėtumui.

Pranešimų apie Mūsų teikiamas paslaugas gavimo tikslu Jūsų asmens duomenis rinksime ir tvarkysime skaitmenine forma saugų tvarkymą užtikrinančiomis priemonėmis. Jūsų asmens duomenis pranešimams siųsti gausime iš Jūsų ir šiuo tikslu jų niekam neatskleisime.

Šio Jūsų sutikimo gauti pranešimus apie Mūsų teikiamas paslaugas pagrindu pranešimus siųsime visą laikotarpį, kol naudositės Svetaine (iki kol nutrauksite Paslaugų teikimo sutartį) arba iki kol atšauksite šį sutikimą.

JŪSŲ TEISĖS

Savo asmens duomenų atžvilgiu turite šias duomenų subjekto teises:

 1. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. prašyti susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir pateikti jų kopiją;
 3. prašyti ištaisyti savo asmens duomenis;
 4. prašyti ištrinti savo asmens duomenis;
 5. prašyti perkelti tam tikrus savo asmens duomenis;
 6. tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 7. tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais pranešti Mums, kad nesutinkate su savo asmens duomenų tvarkymu;
 8. atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jei toks buvo duotas anksčiau;
 9. jei Jūsų atžvilgiu priimame automatizuotus sprendimus (pvz., Jūsų asmens duomenų pagrindu išimtinai kompiuterinėmis priemonėmis priimame sprendimą neteikti Paslaugų) ar Jus profiliuojame (pvz., priskiriame Mūsų sukurtai kategorijai pagal Paslaugų vartojimą ar kitas savybes), turite teisę Mums pranešti, kad nesutinkate su sprendimu, Mūsų priimtu automatizuotomis priemonėmis, įskaitant profiliavimo pagrindu, ir reikalauti žmogaus dalyvavimo tokiam sprendimui priimti;
 10. manydami, kad pažeidžiame Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir/ar dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo reikalauti žalos atlyginimo teisme.

Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka:

 1. Asmens duomenų taisymas (tikslinimas, atnaujinimas), ištrynimas, apribojimas atliekamas Jūsų prašymu arba Mūsų iniciatyva įgyvendinant teisėtus (pvz., vidaus administravimo) tikslus. Visos kitos Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės įgyvendinamos tik Jūsų prašymu.
 2. Jūsų prašymai įgyvendinti duomenų subjektų teises turi atitikti Privatumo politikos ir teisės aktų reikalavimus. Neatitinkantys šių reikalavimų prašymai gali būti laikomi nepagrįstais ir nevykdomi. Įgyvendinsime tik pagrįstus, nepiktnaudžiaujant teise pateiktus prašymus ir tik įsitikinę prašymą pateikusio asmens (ir atstovo) tapatybe ir teise pateikti prašymą.
 3. Jūsų teisių įgyvendinimo prašymus vykdome tik gavę laisvos formos rašytinį Jūsų prašymą dėl konkrečios teisės (ar kelių teisių) įgyvendinimo. Prašymas turi būti pateiktas įskaitomais rašmenimis, prašyme nevartojama necenzūrinių žodžių, keiksmažodžių, įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, prašyme turi būti aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti. Prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Mums turite pateikti lietuvių kalba raštu el. paštu asmensduomenys@Modon Motorsholding.com, asmeniškai atvykę į Mūsų biurą (Parodų g. 2, LT-04133 Vilnius) arba paštu atsiųsdami Mūsų biuro adresu.
 4. Prašymas turi būti Jūsų pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymas ir kartu su prašymu pateikiami dokumentai, jei jie privalomi pagal žemiau aprašytą Jūsų arba Jūsų atstovo tapatybės nustatymo tvarką, arba prašymas nepasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi būti pateikiami įprastai kompiuterio skaitomu formatu pakankamai ryškūs ir įskaitomi (pvz., skenuotas pdf dokumentas).
 5. Tapatybei nustatyti ar prašymui patikslinti galime prašyti Jūsų pateikti papildomos informacijos.
 6. Jūsų prašymą pateikusio duomenų subjekto (ir jo atstovo) tapatybę nustatysime pagal prie prašymo pridėtą(-us) notariškai patvirtintą(-us) asmens tapatybės dokumento(-ų) skenuotą(-as) kopiją(-as) arba Jums pasirašius prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pateikiant Jūsų atstovui pagal įstatymą ar pagal pavedimą, kartu su prašymu būtina pateikti atitinkamai atstovavimo teisę patvirtinančio dokumento (pvz., civilinės būklės akto), patvirtinto notariškai, ar įgaliojimo, patvirtinto notariškai, skenuotą kopiją. Nepasirašius prašymo (įskaitant kvalifikuotu elektroniniu parašu) ir (ar) nepridėjus prie prašymo reikalaujamo(-ų) dokumento(-ų) kopijos(-ų), laikysime, kad Jūsų prašymas nepagrįstas ir nebus vykdomas. Prašymą ir kartu su prašymu pateiktus dokumentus saugosime prašymo vykdymo metu ir 3 metus po prašymo įvykdymo, o po to saugiai sunaikinsime;
 7. Prašymai įgyvendinami ar atsisakoma (nurodant motyvus) tai padaryti per 30 kalendorinių dienų nuo Privatumo politiką ir teisės aktus atitinkančio prašymo pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais (pvz., jei prašymas susijęs su didele asmens duomenų apimtimi) iš anksto pranešant Duomenų subjektui. Atsakymą pateiksime Jums el. pašto adresu, iš kurio atsiuntėte prašymą;
 8. Neatlygintinai Jūsų prašymą įprastai vykdysime 1 kartą per kalendorinius metus. Piktnaudžiaujant teise pateiktų ar pakartotinių Jūsų iš esmės analogiško turinio prašymų, teikiamų nepraėjus 1 kalendoriniams metams nuo paskutinio analogiško prašymo įgyvendinimo (pagrįsto atsisakymo įgyvendinti) dienos, ypač jei tuo laikotarpiu neįvykdėme esminių asmens duomenų tvarkymo veiklos pakeitimų, įgyvendinimui patiriamus kaštus galėsime Jūsų prašyti Mums kompensuoti arba tokį prašymą galėsime laikyti nepagrįstu ir jo neįgyvendinti. Prašymą taip pat galime laikyti nepagrįstu ir jo neįgyvendinti, jei: jame nebus nenurodyta, kokią konkrečiai teisę siekiama įgyvendinti; jame nebus pateikta kita Privatumo politikoje ar pagal teisės aktus prašymui būtina informacija; toks prašymas nenumatytas pagal teisės aktus ar Privatumo politiką; prašymas kitaip akivaizdžiai nepagrįstas; prašymas pateiktas piktnaudžiaujant teise. Jūsų asmens duomenų netvarkome; kartu su prašymu nepateikti (ar pateikti netinkami) dokumentai Jūsų (atstovo) tapatybei identifikuoti; prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo; teisės aktai nenumato galimybės tenkinti prašymo. Įgyvendindami Jūsų prašymus, nepateiksime Mūsų komercine paslaptimi esančios informacijos ir kitų duomenų, kurių duomenų subjektui neteikti leidžia teisės aktai.

Teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą įgyvendiname pateikdami informaciją Privatumo politikoje, informaciniuose pranešimuose Svetainėje ir kitais kanalais.

Įgyvendindami teisę susipažinti su savo asmens duomenimis galite gauti patvirtinimą, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis; informaciją, kokias Jūsų asmens duomenų kategorijas tvarkome, iš kokių šaltinių juos surinkome, kokiu tikslu juos tvarkome, kokioms gavėjų kategorijoms teikiame, koks tokių duomenų saugojimo laikotarpis; informaciją apie automatinį sprendimų priėmimą ar Jūsų profiliavimą (jei vykdoma); informaciją apie asmens duomenų perdavimą už Europos ekonominės erdvės ribų (jei vykdoma). Prašant pateiksime asmens duomenų kopiją Mūsų parinktu tinkamu formatu ir laikmenoje.

Identifikavę, kad tvarkome neteisingus, neišsamius ar netikslius Jūsų asmens duomenis, galite prašyti šiuos asmens duomenis ištaisyti ar ištrinti. Gavę prašymą ištaisyti asmens duomenis, sustabdysime tokių duomenų aktyvų tvarkymą, išskyrus saugojimą, patikrinsime asmens duomenų tikslumą, ir, jei taikoma, ištaisę neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis, atnaujinsime ištaisytų asmens duomenų tvarkymą.

Teisės aktų nustatytais atvejais galite prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tokiu atveju prašyme turite nurodyti apribojimo pagrindą, apribojamų asmens duomenų apimtį ir prašomą ribojimo taikymo laikotarpį. Jei nustatomas pagrindas apriboti asmens duomenų tvarkymą, atskirsime apriboto tvarkymo asmens duomenis nuo kitų asmens duomenų ir sustabdysime ribojamų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, ir, jei taikoma, Jums apie tai pranešime. Apriboto tvarkymo asmens duomenis galėsime tvarkyti tik teisės aktais nustatyta apimtimi ir atvejais. Apribojus tam tikrų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gali būti neįmanoma užtikrinti visiško ar tinkamo Svetainės funkcionalumo ar Paslaugų teikimo.

Teisės aktuose numatytais atvejais ir apimtimi įgyvendinsime Jūsų teisę ištrinti visus ar dalį (išskyrus teisės aktų reikalaujamus toliau tvarkyti) Mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų (teisė būti pamirštam). Gavę tokį prašymą, prašomus trinti duomenis (tiek, kiek tai neprieštaraus Mūsų pareigoms pagal teisės aktus) saugiai ir neatkuriamai sunaikinsime bei, jei įmanoma, informuosime Mums žinomus tokių asmens duomenų gavėjus apie Jūsų prašymą. Neturėdami techninės galimybės vienu metu ištrinti visų Jūsų asmens duomenų kopijų iš visų informacinių sistemų ar atsarginių kopijų, Jums pranešime, kada duomenys galės būti visiškai pašalinti iš Mūsų sistemų.

Įgyvendindami teisę į asmens duomenų perkeliamumą (juos gauti įprastu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu ar reikalauti perduoti kitam duomenų valdytojui), prašyme turėtumėte papildomai nurodyti: ar prašote gauti asmens duomenis pats, ar prašote perduoti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui tiesiogiai (šiuo atveju turėtumėte tiksliai nurodyti ir tokį duomenų gavėją, gavėjo informacinę sistemą, į kurią prašote perkelti duomenis, pageidaujamą duomenų perkėlimui naudotiną formatą), prašomus perkelti savo asmens duomenis (apimtį), duomenų perkėlimo tikslus. Prašymas perkelti asmens duomenis gali būti reiškiamas tik ribotų asmens duomenų atžvilgiu: t.y. tik dėl tų asmens duomenų, kurie tvarkomi automatinėmis priemonėmis, kurie tvarkomi sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu ir kurie Jūsų tiesiogiai pateikti Mums ar Mūsų tiesiogiai fiksuoti (nenaudojant specialių algoritmų) Jums naudojantis Paslaugomis.

Kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi teisėto intereso (pvz., Jūsų asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais, Paslaugų, rinkos tendencijų analizei; Jūsų asmens duomenų teikimas Europos Sąjungoje ar trečiojoje valstybėje įsteigtai kredito įstaigai ar gavimas iš jos įtartinų finansinių operacijų ir sandorių tyrimui siekiant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslų) ar viešojo intereso pagrindu, Jūsų asmens duomenų pagrindu vykdomas profiliavimas ar automatinis sprendimų priėmimas (jei vykdomas), turite teisę nesutikti su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Nesutikdami, turite Mums pranešti Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu ir tvarka. Tokiu atveju atitinkamų asmens duomenų tvarkymą nutrauksime, nebent bus teisėtų ir pagrįstų priežasčių toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenis tvarkant sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti anksčiau duotą sutikimą (pvz., Svetainės nustatymų pasirinktyse panaikinant pažymėtus langelius arba pateikdami aukščiau nurodytą prašymą). Gavę informaciją apie duoto sutikimo atšaukimą, nedelsiant nutrauksime asmens duomenų tvarkymą sutikimo pagrindu, tačiau sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

STATISTINĖS INFORMACIJOS TVARKYMAS BEI SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Siekiant užtikrinti Jūsų galimybę naudotis Svetaine ir Paslaugomis, naudojame Paslaugoms suteikti būtinas technologijas – naudotojų įrenginių techninių parametrų, lokacijos, atliktų Svetainėje techninių veiksmų ir kt. Jokių duomenų, pagal kuriuos Jus galėtume identifikuoti ar išskirti iš asmenų grupės, naudojant šią technologiją nebus surinkta ir tvarkoma, o fiksuojamų techninių duomenų pagrindu Jūsų identifikuoti neįmanoma. Technologija būtina tinkamam Paslaugų suteikimui, todėl bus taikoma, kol naudosite Svetainę. Technologinius sprendimus šiam tikslui teikia Mūsų pasitelkti patikimi tiekėjai (pvz., Google Inc.).

Slapukai (angl. „cookie“) – tai laikmenos, išsaugančios informaciją Jūsų įrenginyje. Naudojantis Svetaine į Jūsų įrenginį gali būti įrašomi sesijos slapukai, identifikuojantys sesiją ir techninius vartotojo parametrus.

Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti: www.AllAboutCookies.org. Slapukus kontroliuojate Jūs, todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti), koreguodami Svetainei taikomus leidimus savo galiniame įrenginyje, išvalant talpyklą arba perinstaliuojant galinį įrenginį.

DUOMENŲ SAUGUMAS

Taikome tinkamas saugumo priemones (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų šifravimą, perdavimo kanalų ir tinklo apsaugą, prieigos teisių valdymą), kad apsaugotume Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenys nuo neleistinos prieigos, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo. Jei, nepaisant taikomų saugumo priemonių, įvyktų asmens duomenų saugumo pažeidimas, galintis turėti dideles neigiamas pasekmes Jūsų teisėms, apie tai Jus nedelsdami informuosime.

KONTAKTAI

Turėdami klausimų dėl Privatumo politikos, Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar siekdami įgyvendinti savo teises, prašome kreiptis į UAB „Modon Motors“ atsakingą asmenį el. paštu: info@modonmotors.com

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Galime bet kada savo nuožiūra pakeisti Privatumo politiką ar jos dalį. Tokie pakeitimai įsigalioja atnaujintą Privatumo politiką paskelbus Svetainėje.

Prašome Jūsų reguliariai peržiūrėti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija. Planuodami esminių Privatumo politikos pakeitimų, Jums apie tai iš anksto pranešime Svetainėje paskelbtu pranešimu ar kitu būdu.

Nesutikdami su atliktu Privatumo politikos pakeitimu, neturite teisės naudotis Svetaine ir/ar Paslaugomis.

Uždaryti
Prisijungti
Uždaryti
Krepšelis (0)

Krepšelyje nėra produktų. Krepšelyje nėra produktų.